Home
Games
Contact Us

With this app, learning welsh has never been so easy and enjoyable with fun characters and word games. See how welsh words are spelt and hear how they are pronounced, then test your knowledge with our range of mini games designed to help you remember what you have learnt.

Gyda'r app yma, nid yw dysgu Cymraeg erioed wedi bod mor hawdd a phleserus, efo chymeriadau hwyl a gemau geiriau. Gwelwch sut mae geiriau Cymraeg yn cael eu sillafu a chlywed sut y maent yn cael eu ynganu, ac yna, brofi eich gwybodaeth gyda amrywiaeth o gemau mini sydd wedi eu gynllunio i'ch helpu i gofio beth rydych wedi'i ddysgu.

Animals Screen Shot

Shooty Fruity is an exciting action puzzle game for Android and iOS, featuring:
-Touchscreen tapping, fruit shooting action
-Original music and 3D graphics with a psychedelic vibe
-Developed in North Wales, by a small bear and a cosmic goat
-Infinite replayability - the fun never ends, it just get harder!
-No strings attached, completely free 'Lite' version. Why not give it a try!
Like it? Get the full version and experience more levels, more variety and more fun!

Maer shwti ffrwti yn gem gyffrous pos gweithredu I Android a iOS, cynnwys:
-Tapio gyffwrdd sgrîn, gweithredu saethu ffrwythau
-Cerddoriaeth a 3D graffeg -Original gyda naws seicedelig
-Ddatblygwyd yng Ngogledd Cymru, gan arth bach a gafr cosmig
-Gallu ailchware ddiddiwedd - yr hwyl byth yn dod i ben, cyflawn yn mynd yn fwy anodd!
-Ddim llinynnau ynghlwm, yn gyfan gwbl rhad ac am ddim fersiwn 'Lite'. Beth am roi cynnig arni.
-Ei hoffi? Cael y fersiwn llawn ac yn profi mwy o lefelau, mwy o amrywiaeth a mwy o hwyl!

Shooty Fruit Screen Shot

When it comes to flies Marvin is one greedy frog, Choose from either your voice or touch screen to Help marv catch as many flies as possible but watch out though, marvin doesn't like bees and the clock is ticking! Marvin also likes to repeat what you say and lets you have the ability to change the pitch of his voice.

Pan ddaw hi i bryfed, mae Marvin yn un broga barus. Dewiswch o naill ai eich llais neu sgrîn gyffwrdd i helpu Marv dal mor gymaint o pryfed ag y bo modd, ond byddwch yn ofalus, fodd bynnag, dydy MARVIN ddim yn hoffi gwenyn, a mae'r cloc yn tician! Mae Marvin yn hoffi ailadrodd beth rydych chi'n ddweud hefyd ac yn gadael i chi newid y lefelau o ei lais.

Marvin Screen Shot